Privacy policy

1 Algemeen  

Dit Privacyreglement beschrijft hoe coachidee (eenmanszaak) handelend onder de naam coachidee  (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud  de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker wordt verzameld. Huidig  document beschrijft ook hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie van  alternatief/complementair zorgverlener. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de  diensten van de Therapeut, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt,  meervoud de ‘Cliënten’. 

2 Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement  

Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt dit privacy statement bij iedere Gebruiker onder  de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat  verder gebruik maken van de website betekent dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en  huidig privacy statement.  

De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn  geheel te lezen en als deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken  en onmiddellijk te verlaten. 

3 Aard te bewaren informatie  

Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De  Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.  

3.1 Indien de website van de Therapeut gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop  producten kunnen worden afgenomen.  

Voor bestellingen via de website worden persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd  (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en  telefoonnummer.  

3.2 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft om informatie op te vragen (nieuwsbrief,  of andere informatie) of informatie deelt met de Gebruiker  

Voor het opvragen van informatie via de website worden persoonsgegevens bewaard als naam,  adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e mailadres en telefoonnummer.  

3.3 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft voor de Gebruiker om zich in te schrijven  of aan te melden voor alternatieve zorg of als de website hiermee adverteert of oproept tot het  afnemen hiervan. (Gebruiker wordt Cliënt).  

De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke 

Cliënt is de therapeut wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor  artikel 3.4.  

3.4 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt  

In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om  handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres,  telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van  de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen  betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort  documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt.  De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de  Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een  collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen  in het dossier. 

3.5 E-mail berichten 

Als e-mailberichten worden verzonden, kan deze e-mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail  worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen. 

4 Doel bewaren informatie 

4.1 Administratie 

De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is 7  jaar) zoals gemeld in artikel 3.1 en 3.3 wordt gebruikt om bestellingen en leveringen daarvan of  indien van toepassing alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen,  voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit  artikel 3.3 of 3.5 kan voor dit doel worden bewaard.  

4.2 Verbetering diensten 

Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.2, 3.3 en 3.5 en eventueel van 3.1 wordt gebruikt om de  website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.  

4.3 Marketing 

Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.4) worden  gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens  (nogmaals met uitzondering van gegevens afkomstig van punt 3.4) worden gebruikt om nieuwe  producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan  onze website of via andere wegen door de gebruiker aan de Therapeut wordt verstrekt.  

Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde  statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.  

Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld  en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen  optimaliseren, registreert de Therapeut, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten,  evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Het kan daarbij gaan om serienummers  en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een gebruiker kan worden  gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van  producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker  klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf  ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.   

4.4 Het cliëntendossier 

De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd  cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier  worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden  voor verscheidene andere doelen:  

(i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.  (ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut  intervisie hebben en dan de casus van Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er wordt geen naar  een persoon herleidbare informatie besproken.  

(iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer de Therapeut afwezig is en een andere therapeut  waarneemt of bij doorverwijzing naar een andere therapeut (uitsluitend met toestemming van de  Cliënt).  

(iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met  toestemming van de Cliënt.  

4.5 Informatie op de zorgnota  

De Cliënt ontvang een zorgnota als er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de praktijk  komt het erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of anders later  met een wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres. Op  deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum,  

Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de behandeling. Deze  informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, als de behandelingen van de therapeut in  aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij, worden ingediend bij de  vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij. 

5 Veranderingen aan de Privacyreglement 

In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe  dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herzien  Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord gaan met  een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand  correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zal de bezwaren  respecteren en in acht nemen. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht  akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website. 

6 Wijzigingen gegevens of vragen over privacy 

Als de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten  schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander  doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de  Therapeut dit dan via post of e-mail zoals vermeldt bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor  aanpassing of het schrappen van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk  vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt als het bewaren van de  informatie daarvoor noodzakelijk is. 

7 Veiligheid 

De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en  toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige  zekerheid worden gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in  artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden  regelmatig te veranderen en te werken met een betrouwbare en veilige browser.   

8 Adres gebruiker website 

Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere  contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht  wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens  aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging  is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven  blijft deze aansprakelijk voor de Gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres  worden afgeleverd. 

9 Contact- en identiteitsgegevens  

De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:  

Volledige naam: coachidee (eenmanszaak)  

Tevens handelend onder de handelsnaam: coachidee  

Correspondentie: Kazernestraat 10, unit 12, 5928NL Venlo  Bezoekadres: Kazernestraat 10, unit 12, 5928NL Venlo  Telefoon: 0653321053  

E-mail: info@coachidee.nl  

Kvk-nummer: 66413826  

10 Aanvullende informatie  

10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker of Cliënt  kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens  (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de  informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie  zoals vermeldt in artikel 4.  

10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker ook gebruik wordt gemaakt van een programma of  software voor het delen van informatie zonder inmenging van de Therapeut, is het mogelijk dat dit  programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt,  verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in  een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.  

10.4 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als  verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een  Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten. 

11 Cookies en website disclaimer  

De website van de Therapeut maakt eventueel gebruik van cookies. Hieronder staat aangevinkt 

welke cookies gebruikt worden en met welke doeleinde deze gebruikt worden. De cookies die  momenteel gebruikt worden zijn:  

 Geen cookies. Deze website gebruikt geen cookies.  

 Session Cookies  

Cookies die tijdens het gebruik van de website worden gebruikt om de Gebruiker te herkennen en te  helpen met navigeren bij de website. Deze cookies worden verwijderd na gebruik, uiterlijk 15 dagen  nadat deze zijn aangemaakt. Deze cookies worden veelal gebruikt bij websites met een webshop.  

 Comments Cookies (ook wel Permanent Cookies)  

Deze cookies faciliteren het herkennen van een Gebruiker wanneer er bijvoorbeeld een account is op  een website waarmee kan worden ingelogd in een afgeschermd gedeeld. Deze cookies vervallen na  347,222 dagen/ 30000000 secondes.  

X Third-party cookies  

Dit soort cookies introduceert een zogeheten derde partij die voor eigen doeleindes informatie  verzamelt door middel van cookies. Dit kan zijn voor marktonderzoek naar de bezoekers van de  website. Deze derde partij kan dan zien welke producten worden aangeboden aan welke bezoekers.  Als er gebruik wordt gemaakt van Third-party cookies op deze website, geef hieronder aan welke  partij informatie verzamelt voor welk doeleinde:  

Google Analytics  

 Ander soort cookies 

Disclaimer website

Door gebruik te blijven maken van deze website geeft Gebruiker toestemming voor deze cookies en  gaat Gebruiker akkoord met de volledige inhoud van deze privacy statement.  

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Vraag voor een  behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die  erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige  website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze  vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg.  

Notitie  

Alle beroepsdocumenten worden door de GAT kosteloos gedeeld met therapeuten aangesloten bij de  beroepsorganisaties. De GAT heeft hierbij als doel zich in te zetten voor de professionalisering van de  alternatieve zorg in Nederland. Het Auteursrecht behoort altijd tot de GAT. De GAT behoudt zich het recht voor  om een schadevergoeding te eisen bij vaststelling van inbreuk op dit auteursrecht. Aanpassen van deze  documenten (met uitzondering van invullen van de invulvelden volgens de richtlijnen) is niet toegestaan omdat  anders de indruk kan ontstaan van goedkeuring van deze documenten door de GAT. De GAT adviseert  therapeuten bij het zelf opstellen van documenten advies in te winnen van een raadsman. Het gebruik van de  documenten is op eigen verantwoordelijkheid/voor eigen risico. De GAT kan niet aansprakelijk worden gesteld  in geval van schade/gevolgen door het gebruik van de beroepsdocumenten.